OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Voor alle problemen, tips, opmerkingen met betrekking tot de motor, uitlaat, motormanagement enz.

Moderators: Niekje, Rosvijf

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Tux
Ik ben nieuw hier...
Berichten: 4
Lid geworden op: 31 jul 2018, 13:35

OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Bericht door Tux » 01 aug 2018, 12:30

Symptoom:
- Pook in "D": Als de bak koud is dan trekt hij vaak (niet altijd) gewoon op vanuit de 1e versnelling. (eerste minuut) Kickdown niet geprobeerd.
- Pook in "D": Als de bak aan het opwarmen is trekt hij op vanuit de 2e versnelling. (1min-10min) Kickdown werkt niet.
- Pook in "D": Als de bak bijna warm is wordt hij "wakker" en schakelt bij 50km/h even terug naar de 1 om bij 60km/h door te schakelen naar de 3. (10min-12min) Kickdown werkt soms.
- Pook in "D": Als de bak warm is doet hij het vaak goed (na 20min rijden) Kickdown werkt wel.
- Pook in "1": Als de bak aan het opwarmen is trekt hij op vanuit de 2e versnelling. Bij 50km/h wil hij dan nog wel eens terugschakelen naar de 1.
Symptoom beschrijving: Schakelmoment 1e versnelling gebeurd niet bij koude bak en vaak op verkeerde snelheid.

Configuratie:
Oer 5 R1229 uit 1984 met een automatische versnellingsbak van het type 4139-43 met 3 versnellingen.
Afbeelding
Afbeelding


Gedaan:
1. Massa punt bovenkant bak schoongemaakt en gecontroleerd. Dit massa punt zit op een andere locatie dan bij de super5
2. Kickdown schakelaar gerepareerd, afgesteld en gecontroleerd m.b.v. ohm meter.
3. Geprobeerd het "brein" uit te bouwen om deze thuis/binnen door te kunnen meten. Echter kreeg ik de kabels niet los en heb daarom de unit weer netjes terug ingebouwd.
4. 2x bak olie ververst met niet voorschreven olie type (oude Ford Mustang). De specificaties ontlopen elkaar echter niet heel veel.
De Kroon olie kon ik goedkoop overnemen en gebruik ik momenteel om de bak te "spoelen" en blijft maar 1000km zitten.
Omdat de specificaties dichtbij elkaar liggen verwacht ik dat het type olie misschien wat invloed heeft op hoe het schakelen verloopt maar niet op het tijdstip/schakelmoment zelf.
De symptomen zijn niet veranderd voor en na het “flushen” van de olie.

Niet voorgeschreven voor deze versnellingsbak, Kroon olie ATF-F-Ford:
Afbeelding

Een voorgeschreven olie b.v. Mobil ATF 220:
Afbeelding

Informatie m.b.t "brein" welke ik zover heb kunnen vinden op een frans forum:
De comparatorregelaar bestaat uit een alternator met een permanente magneet en een middelpuntspoel als een stator.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werkt de kabel niet met een potentiometer, maar wordt een ferromagnetisch scherm geactiveerd dat tussen de rotor en de stator wordt geplaatst, waardoor de elektromotorische kracht die in de rotor wordt geïnduceerd, wordt verminderd (wat overeenkomt met een rotatiebeeld) lager.)
Het elektronische circuit wordt gebruikt nadat het symmetrische signaal van de dynamo met twee dioden is gerectificeerd, gefilterd door twee condensator, versterkt door twee transistoren, een NPN en een PNP.
Met dit continue signaal dat het beeld is van de rotatiesnelheid van de motor (signaal tussen 0 en 35V) maken twee trigger van smitt (twee AOP) het mogelijk om de triggering van de twee drempel van passage van de twee snelheden te verkrijgen wetende dat de 3 ° wordt gedaan wanneer geen magneetklep is geactiveerd. Beide magneetventielen worden gevoed met de twee groene vermogenstransistors zichtbaar op de foto's.
Alle gekruid met bepaalde remming, die de contacten zijn van de snelheidskeuzeschakelaar die in serie is gemonteerd, evenals de kick-down die een weerstand uitvoert die de lagere snelheid mogelijk maakt.


Nog te doen:
1. Diagnose stellen m.b.v. Renault diagnose koffer
2. Het carter verwijderen van de bak om de aanzuigzeef te vervangen of schoonmaken indien niet meer verkrijgbaar.
3. Als het carter verwijdert is de magneten inspecteren voor metaal partikels.
4. Nieuwe carter pakking maken indien oude niet meer bruikbaar is.
5. Bak vullen met olie van een voorgeschreven type.
6. Het "brein" uitbouwen, nalopen m.b.v elektrisch schema (niet voor handen) en repareren.


Hulp vraag:
1. Is er iemand in het bezit van het elektrische schema en documentatie van het "brein"/ aansturing voor dit type bak van de OER R5 ?
2. Advies om nieuwe pakking te maken. Welk materiaal, welke dikte, waar te bestellen?
3. Is het aanzuigzeef nog verkrijgbaar en/of waar?
4. Iemand in de buurt van Eindhoven met ervaring met diagnosticeren van OER R5 automaat bak, liefst in bezit van diagnose koffer en diagnose kabel welke past op het stekker blok
5. Iemand met ervaring m.b.t. van uitbouwen van meerstanden schakelaar en solenoide/elektrokleppen.

Stekker blok:
Afbeelding

Gebruikersavatar
Tux
Ik ben nieuw hier...
Berichten: 4
Lid geworden op: 31 jul 2018, 13:35

Re: OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Bericht door Tux » 04 aug 2018, 14:20

On request an English translation of my post.

Symptom:
- Gear selector in "D": When the box is cold, acceleration takes place in 1st gear (not always). (first minute, did not try kickdown)
- Gear selector in "D": When the box is warming up, acceleration usually takes place in 2nd gear (1min-10min) Kickdown not working
- Gear selector in "D": When the box is almost warm it "wakes up" and starts to downshift to 1st around 50km/h only to shift up around 60km/h to 3rd (10min-20min) Kickdown sometimes works.
- Gear selector in "D": When the box is warm usually it works like a charm (after 20min driving) kickdown is working.
- Gear selector in "1": When the box is warming up, acceleration usually takes place in 2nd gear. Around 50km/h sometimes it downshifts to 1st.
Symptom description: No 1st gear while box is cold and shifts at wrong driving speed.

Configuration:
Original 5 (not super5) R1229 from 1984 with an automatic gearbox type 4139-43 containing 3 forward gears.
Some pictures of the electronic "Brain":
Afbeelding
Afbeelding


Done:
1. Clean and check the earth point on the topside of the box. This earth point has different location then the later MB1 that is used on the super5
2. Repaired and adjusted the kickdown switch. Then verified its switching position in relation to throttle position with an ohm meter.
3. Tried to build out the electronic "Brain" that is located on the side of the box. Tried this to be able to measure the electronics at home/inside. Because I did not know how to disconnect the cable (molded cables) I build back the unit.
4. Replaced gearbox oil 2x with non-prescribed oil type (old Ford mustang). The oil specs are close to what they should be.
The Kroon oil was cheap to obtain via a friend and I am using it to "flush" the box and it only stays in approx. 1000km.
Because the oil spec is close to what it should be I expect it might have some influence on how it smooth it shifts but not on the timing/moment of shifting. Also the symptoms did not change before and after gearbox oil "flush"

Non-prescribed oil type fort his gearbox, Kroon oil ATF-F-Ford:
Afbeelding

A prescribed oil e.g. Mobil ATF 220:
Afbeelding

Information regarding the "Brain" I found back on a French forum:
The comparator governor is composed of an alternator with a permanent magnet and a center-point coil as a stator.
Contrary to what many people believe, the cable does not operate a potentiometer but activates a ferromagnetic screen which is placed between the rotor and the stator, thus reducing the electromotive force induced in the rotor (equivalent to give a rotation image weaker.)
The electronic circuit is used after having rectified with two diodes the symmetrical signal of the alternator, filtered by two condo, amplified by two transistors, an NPN and a PNP.
With this continuous signal which is the image of the speed of rotation of the motor (signal between 0 and 35V) two trigger of smitt (two AOP) make it possible to obtain the triggering of the two threshold of passage of the two velocities knowing that the 3 ° is done when no solenoid valve is energized. Both solenoid valves are powered with the two green power transistors visible in the photos.
All seasoned with certain inhibition which are the contacts of the speed selector mounted in series as well as the kick down which runs a resistance allowing to pass the lower speed.


To Do list:
1. Diagnose using a Renault diagnose suitcase/equipment
2. Remove carter to gain access to the oil pickup filter, replace if available else clean only.
3. When carter is removed inspect the magnets metal flakes.
4. Make a new carter gasket incase the old one is no longer reusable.
5. Fill gearbox with the correct prescribed oil.
6. Build out the "Brain", check for incorrect working components with help of the electric schematics (I do not have them) and repair.


Help request:
1. Is there anybody that has access to the electric schematics and documentation on the internal workings of the "Brain" / management for this type of gearbox of the original R5?
2. Advise in making new gasket. What material type, what thickness, where to order?
3. Is the oil pickup filter still procurable and were?
4. I am looking for someone in the vicinity of Eindhoven with diagnostic experience on the Original R5 automatic, preferably with Renault diagnostic equipment and cable that fits one the connector bloc.
5. I am looking for someone that has experience removing multi-position switch and solenoid / electro valves

connector bloc:
Afbeelding

dragoman06
Ik ben nieuw hier...
Berichten: 13
Lid geworden op: 25 jun 2017, 07:08

Re: OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Bericht door dragoman06 » 06 aug 2018, 07:02

Hello,
Without access to BVİ 797 test box, it is not very easy to do a full diagnostics on the electrical parts of 4139. Unlike MB transaxle, 4139 has a primitive control mechanism where grounding of electropilots/solenoids (EL1 and EL2) are achieved with electromagnets which are energized by the governor voltage.

Evenif you have no access to BVİ 797, you can still do some tests to narrow down the problems.
I would suggest you to do carry out the followings:

1) You say you have calibrated kickdown switch. Try disabling the kickdown switch mechanism and see if there is any improvement in shift quality. Don't know how to do it, but i assume it is possible disconnect a wire or disable a mechanical arrangement in which case kick-down will no more be active.

2) You report that you have no first gear until oil warms up. To see if this is related to problem in valve body or related to a problem with electrical control of solenoids, identify three cables of the solenoid plug. One should be common +12 volt, and the other two should be for grounding of EL1 and EL2. Once you identify which wire is for grounding of EL1, then you can bypass the governor/computer assembly and do the grounding manually. simply hook up a wire and and touch it to chassis. With the lever in D, the car should start moving. If it moves, then you can assume that governor/computer is defective and does not ground the EL1 for some reason. If it does not move with manual override, then you can assume that solenoid ball valve gets stuck despite it is energised in which case you need to strip down the hydraulic distributor and do a cleaning, and bench test the solenoids. Another possibility is that, solenoid E1 is energized, and ball valve closes the duct, but the sliding valve does not change its position until oil becomes more viscous with warm up. when you dismantle the valve body check to see that the sliding valves slide do not get stuck and the they slide freely.

3) regarding erratic shifting when the oil warms up, there are many possible causes. however, I suspect the kick down switch from the sympthoms. disable the kickdown and check to see if the problem persists.

below is the link for special test box posted for sale, however it is expensive.

https://www.ebay.com/itm/Renault-Jeep-S ... m570.l1313

greetings
ceyhan

f4_1400
Net begonnen...
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 sep 2014, 07:28

Re: OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Bericht door f4_1400 » 07 aug 2018, 12:20

Thnx for the elaborate reply! I'm one of the owners of this R5. Concerning point 1): I don't think that is the issue since the gearbox was already acting funny while the kick-down switch was not working. Concerning the solenoids: do you know which combination is responsible for which gear? We could make a temporary set-up with push buttons and then the co-pilot could manually shift gears if we know what combination of energized/non-energized translates to what gear (maybe there are "forbidden combinations" as well).

dragoman06
Ik ben nieuw hier...
Berichten: 13
Lid geworden op: 25 jun 2017, 07:08

Re: OER R5 Automaat schakelmoment op verkeerde snelheid

Bericht door dragoman06 » 08 aug 2018, 11:40

Hello,
Both Solenoid E1 and E2 are ON (grounded) during 1st gear (lever position D)
Solenoid E1 is OFF (no more grounded) and Solenoid E2 is ON during 2nd gear (lever in D)
Solenoid
Both Solenoid E1 and E2 are OFF (not grounded) during 3rd gear (lever D).
there should be 3 incoming wires to the solenoids: one of them is common +12 V feed and the other two are ground cables. Not sure of color coding. Verify which cable is for which solenoid. You should be able make an arrangement with external on/off switches to do a road test to see if gears will engage when solenoids are activated as i have indicated above. If they engage as they should, then you can blame the governor/computer assembly for failure.

From above it is clear that if you disconnect power supply to the transmission (for example if you remove the fuse for AT - there is a fuse for MB, not sure for 4139), then you still have 3rd gear available. 3rd gear is purely hydraulic, soleniods have no influence on the activation of 3rd gear. You must be able to start off the car in third gear and be able to attain top speed in the event of failure to 1st and 2nd gear.

Below table also shows the combination of mechanical control elements involved in each speed.
ceyhan
Bijlagen
french table.jpeg.jpg

Plaats reactie